Klachten & Geschillen

Geduld Interventies GGZ spant zich maximaal in voor haar patiënten door een behandeling op maat aan te bieden die daarbij past. Wij staat voor kwaliteit en veiligheid en zijn daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. We staan open voor verbeteringen en jouw ervaringen zijn belangrijk voor ons om processen nog beter in te richten.

De Klachtenfunctionaris

Als je ontevreden bent over jouw behandeling of over andere zaken, kun je dit het best zelf bespreken met je behandelaar. Spreek hem of haar gerust aan op wat je dwarszit.

Misschien brengt het gesprek met je behandelaar niet wat je had gehoopt. Dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Geduld Interventies GGZ. De klachtenfunctionaris kan jou gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en jou bijstaan in het formuleren van een klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen..

De procedure is als volgt. Je zet je klacht op papier en stuurt deze naar:

Geduld Interventies GGZ
t.a.v. de heer Dolf Iraggi, klachtenfunctionaris
Modemstraat 20
1033 RW   Amsterdam

Je kunt je klacht ook altijd rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen, zonder dat je al een gesprek met je behandelaar hebt gehad.

De klachtenfunctionaris is de heer Dolf Iraggi. Hij is niet verbonden aan Geduld Interventies GGZ en is onafhankelijk. De klachtenfunctionaris heeft tot taak om tot een objectieve en onpartijdige beoordeling van jouw klacht te komen. Hij kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke mededeling van ons, waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van jouw klacht heeft geleid, welke beslissingen wij over en naar aanleiding van jouw klacht hebben genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar ons oordeel noodzaakt, kunnen wij de hiervoor genoemde termijn van zes weken met ten hoogste vier weken verlengen. Wij doen daarvan voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk mededeling naar jou.

 

De Geschillencommissie Zorg Algemeen

Als je het met de zorginstelling niet eens wordt over de oplossing kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen: www.degeschillencommissie.nl

Belangrijk bericht!

Helaas kunnen wij door omstandigheden jouw hulpvraag niet meer zelf in behandeling nemen.

Wij zullen jouw hulpvraag doorzetten naar één van onze zorgcollega’s.

Zij zullen op zeer korte termijn contact met jou opnemen wanneer je onze voicemail inspreekt of een formulier op de website invult.